Hoesontwerp Filiamotsa Like It Is

Hoesontwerp Filiamotsa Like It Is

Hoesontwerp cd / vinyl & advertentie | Opdrachtgever: Aagoo Records

K-K-Filiamotsa 1

K-K-Filiamotsa 2

K-K-Filiamotsa 3

stippellijnmetwit-kades-kaden

Aagoo advertentie Filiamotsa

K-K-Filiamotsa 4

stippellijnmetwit-kades-kaden

Click and enjoy the music!